Trung tâm trợ giúp Khách hàng: 1900 2008

Cập nhật thông tin khách hàng

Đánh giá bài viết

Sau khi Thêm mới khách hàng, nếu bạn muốn thay đổi thông tin hoặc xóa khách hàng ra khỏi hệ thống phần mềm thì có thể sử dụng tính năng Sửa / Xóa / Nộp Tiền

 

Cập nhật chi tiết một khách hàng

– Cập nhật công nợ khách hàng

– Xóa khách hàng

 

Cập nhật chi tiết một khách hàng

Để cập nhật  thông tin chi tiết một khách hàng, bạn thực hiện theo các bước sau:

 

  • Bước 1: Bạn vào mục Khách hàng > Chọn chi tiết khách hàng cần thao tác

 

 

  • Bước 2: Bạn chọn Sửa để chỉnh sửa thông tin

 

 

Pop-up hiển thị, bạn sửa thông tin khách hàng

 

  • Bước 3: Nhấn Cập nhật để hoàn tất thao tác cập nhật thông tin hoặc Xoá để xoá khách hàng ra khỏi hệ thống

 

 

  • Bước 4: Nhấn Nộp tiền để thanh toán công nợ cho khách hàng

 

 

Pop-up hiển thị, cập nhật thông tin công nợ của khách hàng.